Skip to Content Contact Us

תקנון אתר האינטרנט

כללי

1. מטרת האתר, שכתובתו ברשת האינטרנט ,www.merkazbar.org.il הינה ארגון ושיווק, השתלמויות מקצועיות, הטבות ואירועי תרבות לעורכי דין חברי מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין
(להלן "מחוז מרכז" ו/או "המחוז").

2. מחוז מרכז שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. התנאים המחייבים יהיו       אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.

3. בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן:       "תנאי השימוש ו/או התקנון").

4.  האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

קבלת תנאי השימוש

5. המידע המופיע באתר מופנה ומיועד לשימוש עורכי הדין אשר הרשומים במחוז מרכז של לשכת עורכי הדין, ואלה זכאים לבצע פעולה באתר. זכות שימוש זו אינה ניתנת להעברה.

6. השימוש  באתר הינו על אחריות המשתמש, כפוף לתנאי התקנון ומהווה משום הסכמה מצדו לתנאים אלה.

7. למחוז מרכז הזכות הבלעדית לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן           הודעה מוקדמת.

8. המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי מלאי השירותים ו/או המוצרים הקיים.

9. עוד מובהר כי הרכישה באתר תהא באחריות עורך הדין בלבד. וכי אחריותו של עורך הדין העושה שימוש באתר לבחון את התנאים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות התנאים המיוחדים
המופיעים לגבי כל שירות ו/או הטבה.

10. ואולם, בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש והמשתמש ביחסיו עם האתר. כל זאת, אלא אם כן        האתר ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

ביצוע פעולות באתר והשימוש בו

11. עורך הדין יזין במערכת האתר את פרטיו המזהים על מנת לבצע פעולה באתר, לרבות: מספר חבר בלשכת עורכי הדין, מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה כפי המופיע ברישומי             המחוז בו הגולש הינו חבר ואמצעי תקשורת, כגון מספר נייד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן: "הפרטים המזהים").

12. יובהר כי באחריותו של המשתמש לוודא את נכונות הפרטים המזהים אותם מוסר הוא למערכת לצורך ביצוע כלשהי באתר, וכי הוא אשר מתחייב למסור פרטים מדויקים.

13. תנאי ביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר, כמו גם, הזמנת הטבות ו/או שירותים למשתמש כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- (להלן: "החוק)" והתקנות לפיו,לרבות       תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע"א2010- (להלן: "תקנות ביטול עסקה.)" מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר להלן:

14. ביטול העסקה יבוצע אל מול ספק המוצר ו/או השירות כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד בו נמסרה לספק המוצר ו/או השירות ההודעה.

15.המשתמש הזכאי לבצע פעולה באתר רשאי לבטל עסקה של רכישת מוצר ו/או שירות שבוצעה באמצעות האתר בתוך תקופת הביטול, כהגדרתה בסעיף 14ג(ג) לחוק.

16. עם זאת יובהר, משתמש לא יהא זכאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות שבוצעה באתר כל אחד מהמקרים המפורטים תחת סעיף הגבלת זכות ביטול המנויים בסעיף 6 לתקנות             ביטול עסקה, לרבות במקרים הבאים: טובין שעל פי דין אין להחזירם; תרופות, מוצרי ותוספי מזון; טובין פסידים, שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים,      התשנ"ה –;1995 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות וכיו"ב.

17. עוד יובהר, כי לא תהא למשתמש הזכות לבטל עסקה באופן חלקי. לפיכך, מקום בו משתמש יבקש לבטל חלק מהעסקה, כי אז יהא עליו לבטל את העסקה בשלמותה בכפוף לתנאים             שלעיל ולהלן, וכן לביצוע עסקה חדשה.

18. ביטול עסקה בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, מחמת פגם ו/או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה כתובה על כך מאת המשמש, תועבר הדרישה         לספק המוצר ו/או השירות לצורך הטיפול בפנייה בהתאם להוראות החוק, התקנות.

19. ביטול עסקה שלא בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, שלא מחמת פגם ו/או אי התאמה, באחריות המשתמש להחזיר את המוצר לספק המוצר              באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא פגם. ספק השירות יפעל לביטול העסקה ולהשבת הסכום ששולם על ידי המשתמש לידיו בהתאם להוראות הדין ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור של       5% ממחיר המוצר או 100 ,₪ לפי הנמוך מביניהם.

20. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או עסקה באתר – במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי המשתמש ו/או המזמין איננו המשתמש, בהעדר אישור מחברת       כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת.

21. מחוז מרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או רכישה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מבצעי הפעולות האסורות.

22. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי ההזמנה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה באתר,           שמורה למנהלי האתר הזכות לבטל את ההזמנה ו/או העסקה. לעורך הדין לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

23. הנהלת האתר, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף, לא תישא הנהלת האתר, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של מבצעי הפעילות באתר.

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן