Skip to Content Contact Us

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי במחוז מרכז

 

הזמנה להגשת מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי במחוז מרכז

על פי חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32), התשס"ח-2008 הוקמה ועדת מינויים אשר תפקידה למנות את חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה.

 

על המועמדים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • חברי הלשכה הרשומים במחוז מרכז
  • חמש שנות חברות בלשכה לפחות
  • עיסוק פעיל בעריכת דין
  • העדר הרשעות בעבירות משמעת או בעבירות פליליות
  • נכונות ואחריות להשקיע את הזמן הנדרש לכהונה

 

 לא כשיר/ה להיבחר:

  • מי שהורשע/ה בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עימה קלון
  • מי שהורשע/ה בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו/ה עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה או שהוטל עליו/ה עונש אחר אך טרם עברו 10 שנים מיום הרשעתו/ה
  • חבר/ה מועצה ארצית וחבר/ה ועד מחוזי
  • מי שסיים/ה כהונה שלישית רציפה באותו בית דין

 

     הוועדה רשאית לזמן לראיונות את מי שתמצא לנכון.

     הליך המינוי כפוף ונתון לשינויים ועדכונים של ועדת המינויים ככל שזו תמצא לנכון לעדכן את הפרסום.

 

כל המעוניין/ת להתמנות כחבר/ה בבית הדין המחוזי מוזמן/ת להוריד את טפסי המועמדות ואת הוראות החוק הרלוונטיות מאתר הלשכה: www.israelbar.org.il/ethics_forms

 

את טפסי המועמדות יש להגיש עד ליום ראשון ה- 20.08.23 , לכתובת המייל: [email protected] או לפקס: 153-37776473.

 

  דבורה  ברלינר

נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס

  יו"ר ועדת המינויים

 

* מילוי התפקיד הוא בהתנדבות וללא שכר.

* דבר הגשת המועמדות יפורסם בתקשורת ובאתרי הלשכה.

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן