Skip to Content Contact Us

פתיחה

 

עם הקמתו של מחוז מרכז בלשכת עורכי-הדין בישראל עלו הצורך והחובה על-פי דין להקים את בית-הדין המשמעתי של מחוז מרכז שמטרתו שמירה על רמת המקצוע והאמון של ציבור עורכי הדין בישראל.

על עבירת משמעת, אף אם נעברה בחוץ לארץ, יישפט עורך הדין והמתמחה אשר הפר את חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן:"החוק") או כללי לשכת עורכי הדין ("אתיקה מקצועית") התשמ"ו-1986, בבית דין משמעתי מחוזי של המחוז שבתחומו נמצא מקום עבודתו.

בבית הדין המשמעתי מחוז מרכז מכהנים כ-58 חברים אשר נבחרו על-ידי ועדת המינויים לתקופה של 4 שנים והפעילות על-ידי דייני בית הדין הינה בהתנדבות.

בראש בית הדין מכהנים חמשת חברי הנשיאות – יושב ראש וארבעה סגנים אשר נבחרו על-ידי חברי בית הדין. נשיאות בית הדין אחראית על ניהול בית הדין והמזכירות, קביעת מותבים וניתוב התיקים, מתן החלטות וכן על ארגון ימי עיון, הדרכות, השתלמויות והנחיות לדייני בית הדין.

מזכירות ביה"ד, בראשותה של רכזת בית הדין – עו"ד מיכל עוזרי, מטפלת בקביעת מועדים לדיונים, משלוח פרוטוקולים, סיכומים, החלטות ופסקי דין לצדדים, ביישום פסקי הדין, והוצאת הודעות בדבר העונש לגופים שונים, בהתאם לאמור בכללי לשכת עורכי הדין.

ההליכים בבית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון שנקבעו בכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע”ה-2015.

לבית הדין הסמכות להרשיע או לזכות נקבל בהליכים המשמעתיים, ולגזור עונשו על פי סמכויות הענישה הקבועים בסעיף 68 לחוק.

ההליכים בבית הדין הינם הליכים פומביים, אלא אם הורה בית הדין על סגירת דלתיים מנימוקים שונים.

 

 

 

 

 

לוח אירועים
Back top top דילוג לתוכן